استان خوزستان:

6 یادبود ثبت شده

آبادان

0

اميديه

0

انديمشك

0

اهواز

3

ايذه

1

باغ ملك

0

بندرماهشهر

0

بهبهان

0

خرمشهر

0

دزفول

0

دشت آزادگان

0

رامشير

0

رامهرمز

0

شادگان

0

شوش

0

شوشتر

0

گتوند

0

لالي

0

مسجد سليمان

0

هنديجان

2