استان مازندران:

1 یادبود ثبت شده

آمل

1

بابل

0

بابلسر

0

بهشهر

0

تنكابن

0

جويبار

0

چالوس

0

رامسر

0

ساري

0

سوادكوه

0

قائم شهر

0

گلوگاه

0

محمود آباد

0

نكا

0

نور

0

نوشهر

0

فريدونكنار

0